Primaria comunei Peris

Taxe si impozite

Impozite şi taxe locale

Persoanele fizice şi persoanele juridice prevăzute de titlul IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi de HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în calitatea lor de contribuabil, au obligaţia să contribuie prin impozitele şi taxele locale stabilite de consiliul local, îintre limitele şi în condiţiile legii, la cheltuielile publice locale.

Obligaţiile contribuabililor :

să depună declaraţii la serviciile de specialitate din cadrul D.E.F. în termen de 30 de zile de la data dobândirii bunurilor impozabile sau , atunci când la acestea au intervenit schimbări ce conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate (nedeclararea sau depăşirea termenului reprezintă contravenţie şi se sancţionează conform legii);

să achite taxele şi impozitele în termenul legal (în caz contrar se calculează majorări de întârziere, reglementate prin acte normative). D.E.F. colectează şi alte obligaţii băneşti nepatrimoniale (taxe pentru eliberarea de: viză-autorizaţie de funcţionare, autorizaţie de construire, certificat de urbanism, pentru regularizarea autorizaţiei de construcţie, pentru licenţele de taxi; timbru fiscal, timbru judiciar, timbru pentru acte de stare civilă; înscriere autovehicule şi remorci; pentru număr provizoriu de înmatriculare; pentru examen auto etc; amenzi; penalităţi; amenzi de circulaţie; venituri din concesiuni, chirii, asocieri).
Resursele financiare colectate sunt întrebuinţate în întregime de către autorităţile administraţiei publice locale pentru executarea atribuţiilor şi responsabilitatilor acestora, în condiţiile legii.
.

Taxe evidenta populatiei

Taxa CI -7lei
Taxa CIP -1leu

COMUNA PERIS
CUI 461154
RO30TREZ42121070203XXXXX

Taxa speciala de comunicare – 5lei
RO61TREZ42121340202XXXXX

Comments are closed.